Superpræcise navigationssatellitter
Fredag den 22. marts 2019
Vi skal forberede os
på de nye muligheder...
En rapport fra London Economics viser, at den samfundsmæssige værdi af positionering og præcis tidsangivelse allerede er meget stor i Danmark. Den samlede værdi af brugen af navigationssatellitter såsom GPS- og Galileo-satellitter anslås til at være ca. 14 mia kr årligt, og den forventes at stige til over 19 mia kr i 2030.

– Der ligger et stort økonomisk potentiale i at udnytte de teknologiske muligheder, som udviklingen af nye navigationssatellitter kan medføre – både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). – Derfor skal vi have rammerne på plads, så vi hjælper virksomhederne bedst muligt med at udvikle løsninger, som kommer os alle sammen til gode.

Værdistigningen skyldes blandt andet det europæiske satellitprogram Galileo, som er en pendant til det kendte GPS-system, og som vil være i fuld drift om blot nogle få år. Galileo-systemets høje nøjagtighed vil eksempelvis kunne give landmænd bedre muligheder for at bruge satellitdata i bedriften, og den vil også have betydning for udviklingen af førerløse køretøjer. Det er derfor vigtigt at være klar til at udnytte de nye muligheder.

Danmark forbereder sig

Den omtalte rapport fra London Economics viser, at ca. 23 procent af Danmarks BNP stammer fra brancher, der bruger navigationssatellitter til en eller flere arbejdsgange.

I forlængelse af den udbredte brug af positionering her i landet blev der i 2018 etableret en testplatform i Aarhus, kaldet Tapas. Den simulerer den høje nøjagtighed, som forventes at blive mulig i fremtiden, og den giver virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder mulighed for at teste nye produkter og systemer, som baserer sig på superpræcis positionering via navigationssatellitter.

Der er desuden nedsat et Galileo-udvalg, som skal sikre viden, dialog og erfaringsudveksling mellem myndigheder, virksomheder og forskere.

Allerede i dag skaber navigationssatellitter værdi for ca. 14 mia kr årligt alene i Danmark. Det er et tal, som kan stige til over 19 mia kr årligt i 2030. Derfor skal Danmark forberede sig på at udnytte de muligheder, som de teknologiske landvindinger bringer med sig.